13-06-2024 02:52

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję III Sesję Rady Gminy Radwanice, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 14:00 w Domu Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad

2.       Raport o stanie gminy

3.       Debata nad raportem o stanie gminy

4.       Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania

5.       Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdań finansowych za rok 2023

6.       Przedstawienie uchwały RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2023 rok

7.       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Radwanice za 2023 rok

8.       Wniosek Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Wójta Gminy

9.       Przedstawienie uchwały RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej

10.   Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Radwanice

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Radwanice na rok 2024

13.   Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Radwanice oraz zasad
i trybu nadawania i noszenia

14.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny udziału nieruchomości gruntowej zabudowanej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

15.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Radwanice na lata 2024-2030

16.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w miejscowości Buczyna)

17.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (zabytkowy kościół filialny p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w miejscowości Radwanice)

18.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (barokowy ołtarz boczny w kościele p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Buczynie)

19.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położnych w obrębie Sieroszowice.

20.   Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Łagoszów Wielki dla lokalizacji odnawialnych źródeł energii

21.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia targowiska na terenie Gminy Radwanice i przyjęcia regulaminu targowiska

22.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radwanice

23.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

24.   Interpelacje i zapytania

25.   Zakończenie obrad

                                                                      

 

                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                               /-/ Ewa Flak