17-11-2022 10:18

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję XLV Sesję Rady Gminy w Radwanicach, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Informacja Wójta Gminy
 3. Uchwała Nr XLV/303/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 4. Uchwała Nr XLV/304/22 w sprawie zmiany budżetu gminy Radwanice na rok 2022
 5. Uchwała Nr XLV/305/22 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radwanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 6. Uchwała Nr XLV/306/22 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023
 7. Uchwała Nr XLV/307/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 8. Uchwała Nr XLV/308/22 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
 9. Uchwała Nr XLV/309/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radwanice
 10. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 11. Interpelacje i zapytania
 12. Zakończenie obrad

 

                                                                                              Przewodnicząca
                                                                                              Rady  Gminy

                                                                                     /-/ Ewa  Flak