19-04-2024 11:42

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU BUCZYNA

Rada Gminy w Radwanicach dnia 26 marca 2024 podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Buczyna.

Rada Gminy w Radwanicach dnia 26 marca 2024 podjęła uchwałę o przystąpieniu do sprzędzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Buczyna.

To pierwszy krok do realizacji planu regulującego ład przestrzenny w miejscowości.  Miejscowy plan sporządzany jest w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Po wybraniu wykonawcy na realizację projektu planu zostanie rozpoczęta procedura planistyczna.

Informacja o rozpoczęciu procedury i możliwości składania wniosków opublikowana będzie
w ogłoszeniach prasowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radwanice, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości. 

W ogłoszeniu należy sprawdzić, w jakim terminie można składać wnioski. Wniosek, który wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.

Po zebraniu wniosków zainteresowanych mieszkańców i właścicieli nieruchomości a także instytucji oraz organów sporządza się jego projekt. Projekt planu miejscowego jest sporządzany łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych. Przy sporządzaniu planu miejscowego rozpatruje się złożone wnioski do planu pod kątem zgodności ze Studium i możliwości zagospodarowania ich w żądany sposób.

Przygotowana przez urbanistów koncepcja planu zostanie następnie wysłana do odpowiednich jednostek uzgadniających, a po wydaniu przez nich pozytywnych opinii, miejscowy plan zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Projekt składa się z części tekstowej i graficznej, i jest opracowywany zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

Po uchwaleniu planu miejscowego dla terenu miejscowości Buczyna nie będzie konieczne pozyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy dla danej inwestycji.