28-12-2022 01:05

Nowy Plac Zabaw w Strogoborzycach

Realizacja projektu pn.: „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Strogoborzyce”

Mieszkańcy Sołectwa Strogoborzyce od bieżącego miesiąca pochwalić się mogą nowym miejscem na mapie miejscowości. Dzięki środkom pochodzącym z dofinansowania w ramach naboru nr 5/2022/G o zakresie tematycznym Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej poprzez miejsca spotkań, rekreacji i integracji
dla mieszkańców i grup defaworyzowanych,
udało się zrealizować zadanie polegające na utworzeniu placu zabaw.
W wyniku realizacji operacji lokalna społeczność ma do dyspozycji nową infrastrukturę rekreacyjną pełniącą funkcję miejsca użyteczności publicznej. Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców zostały udostępnione dwa urządzenia małej architektury, tj. zamek oraz czworokąt sprawnościowy. Całkowita wartość zadania wynosi 49.997,00 zł i została ona w pełni pokryta ze środków dofinansowania.