27-01-2022 12:27

Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W styczniu br. roku weszła w życie uchwała Rady Gminy Radwanice w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radwanice”.

Program określa zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Radwanice na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych pochodzących z budynków mieszkalnych w miejscach, gdzie nie jest możliwe włączenie się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej

bądź jej budowa jest ekonomicznie nieuzasadniona, tj. miejscowości: Drożów, Drożyna, Nowa Kuźnia, Nowy Dwór, Teodorów, Ułanów i część Jakubowa - zgodnie z załącznikiem mapowym, położonych na terenie gminy Radwanice.

Zgodnie z warunkami programu dotacja udzielana jest na rzecz zameldowanych na terenie Gminy Radwanice osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jak również najemcami albo posiadaczami legitymującymi się innym tytułem prawnym do nieruchomości (za zgodą właściciela lub użytkownika wieczystego), którzy podpiszą z Gminą Radwanice umowę o udzielenie dotacji celowej i spełnią określone w niej warunki dofinansowania. Dopuszcza się złożenie jednego wniosku o dofinansowanie inwestycji, która obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość. W takim przypadku wniosek o dofinansowanie składa osoba upoważniona przez osoby posiadające tytuł prawny do władania pozostałymi nieruchomościami.

Dotacje udzielane są ze środków budżetu Gminy Radwanice. Wysokość udzielanej dotacji wynosi 50 % poniesionych kosztów na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 6000 zł brutto.

Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

- brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (dotyczy: miejscowości: Drożów, Drożyna, Nowa Kuźnia, Nowy Dwór, Teodorów, Ułanów i część Jakubowa – zgodnie z załącznikiem mapowym do programu, 

- brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Nie udziela się dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania. Ponadto wnioskodawca przystępujący do programu nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności wobec Gminy Radwanice. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Dofinansowaniu nie podlegają koszty eksploatacji i konserwacji oczyszczalni, koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę oraz koszty dokumentacji technicznej.

Do korzystania z programu uprawnione będą osoby, które przed przystąpieniem do realizacji zadania złożą wniosek o udzielenie dofinansowania. Wnioskodawca przystępujący do programu we własnym zakresie zobowiązany będzie pozyskać dokumentację niezbędną do realizacji budowy oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków, m. in. zgłoszenie Staroście Polkowickiemu zamiaru budowy oczyszczalni ścieków (lub pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków), pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (jeśli będzie wymagane), oświadczenie współwłaścicieli, jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności o wyrażeniu zgody na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości wspólnej, kopia aktualnej mapy zasadniczej z usytuowanym budynkiem mieszkalnym i projektowaną przydomową oczyszczalnią ścieków.

Złożone wnioski podlegają weryfikacji w zakresie spełniania kryteriów określonych w programie. Po ich spełnieniu o kolejności udzielenia dotacji decyduje kolejność wpływu wniosków. Po weryfikacji złożonego wniosku i jego zakwalifikowania do finansowania, zostaną dokonane oględziny nieruchomości przed inwestycją, a następnie pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Radwanice zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, w której określone zostaną szczegółowe obowiązki w zakresie udzielonej dotacji. Po zakończeniu inwestycji, jednak nie później niż do 15 listopada danego roku, Beneficjent dokonuje pisemnego zawiadomienia do Urzędu Gminy Radwanice o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, przedkładając m.in. imienne faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki na zakup i montaż oczyszczalni, atesty na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną (do wglądu), mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych. Następnie w terminie 14 dni od dokonania zawiadomienia upoważniony pracownik Urzędu Gminy sporządza protokół odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków, po uprzednim przeprowadzeniu wizji lokalnej nieruchomości, na której zrealizowana została inwestycja celem sprawdzenia, czy przedsięwzięcie wykonane zostało zgodnie z zasadami udzielania i rozliczania dotacji, umową o udzielenie dotacji celowej na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków oraz obowiązującymi przepisami prawa. Podpisany protokół odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi podstawę do przekazania środków finansowych na numer rachunku bankowego wskazany przez beneficjenta.